Termo Precyzja - Producent czujników temperatury Polish | English - Termo Precyzja Producent i Dystrybutor Czujników Temperatury, Termopary

Informacje o Produktach:

Termopara
-  (termoogniwo, termoelement, ogniwo termoelektryczne) to czujnik temperatury wykorzystujący zjawisko Seebecka, będący połączeniem dwóch różnych metali . Składa się z dwóch różnych metali (drucików), spojonych na jednym końcu (strona pomiarowa). Pod wpływem różnicy temperatury powstaje siła elektromotoryczna zwana w tym przypadku siłą termoelektryczną na końcach niepołączonych (zimnych) proporcjonalna do różnicy temperatur pomiędzy temperaturą spoiny pomiarowej, a temperaturą spoin odniesienia (zimnych, wolnych końców). Spoina pomiarowa może znajdować się w obudowie, którą następnie instalujemy w miejscu pomiaru temperatury. Termopary odznaczają się dużą niezawodnością, dokładnością i elastycznością konstrukcji, co pozwala na ich zastosowanie w różnych warunkach.

Termostat - urządzenie lub element urządzenia utrzymujące ("-stat") zadaną temperaturę ("termo-") poprzez aktywne działanie. Czasami nazwa rozciągana jest też na urządzenia charakterze biernym utrzymujące temperaturę dzięki dobrej izolacji cieplnej np. termos lub naczynie Dewara lub wykorzystujące zjawiska przebiegające w określonych temperaturach np. łaźnia wodna.

Sterownik PLC - podstawową zasadą pracy sterowników jest praca cykliczna, w której sterownik wykonuje kolejno po sobie pojedyncze rozkazy programu w takiej kolejności, w jakiej są one zapisane w programie. Na początku każdego cyklu program odczytuje "obraz" stanu wejść sterownika i zapisuje ich stany (obraz wejść procesu). Po wykonaniu wszystkich rozkazów i określeniu (wyliczeniu) aktualnego dla danej sytuacji stanu wyjść, sterownik wpisuje stany wyjść do pamięci będącej obrazem wyjść procesu a system operacyjny wysterowywuje odpowiednie wyjścia sterujące elementami wykonawczymi.

Pirometr - przyrząd pomiarowy do bezdotykowego pomiaru temperatury. Działa w oparciu o analizę promieniowania cieplnego emitowanego przez badane ciała. Wszystkie ciała o temperaturze wyższej od temperatury zera bezwzględnego emitują promieniowanie cieplne o podobnej charakterystyce zwanej promieniowaniem ciała doskonale czarnego. Proste pirometry mierzą ilość energii emitowanej poprzez pomiar temperatury elementu, na który pada promieniowanie.

Manometr (ang. pressure gauge) – przyrząd do pomiaru ciśnienia.

Bocznik – specjalny opornik pozwalający na pomiar dużych wartości prądu. Stosowany do pomiarów prądu stałego i zmiennego (w zależności od stosowanego miernika).

Tagi: Definicje, informacje na temat produktów - czujniki,  termopary, przewody, kompensacyjne, przewody, termoparowe, pt100, termopara, czujnik, automatyka, czujniki,  termopara, termopary, przetworniki, kalibratory, mierniki cyfrowe, manometry, termopary, termopara, Termo Precyzja - Producent czujników temperatury.
 
Informacje, Definicje:

Presostat
- czujnik różnicy ciśnień wyposażony w przekaźnik. Do presostatu przyłączone są dwa przewody ciśnieniowe i do trzech przewodów elektrycznych. Stan przekaźnika jest zależny od wielkości różnicy ciśnień w przewodach ciśnieniowych.

Zastosowanie:

  • Stabilizacja ciśnienia w hydroforach - po spadku ciśnienia w zbiorniku poniżej zadanego poziomu zwarcie styku powoduje włączenie pompy.

  • Kontrola pracy wentylatorów - przewody ciśnieniowe podłączone są do komory wentylatora (przed wentylatorem) i kanału wentylacyjnego (za wentylatorem), w przypadku awarii wentylatora spada różnica ciśnień pomiędzy punktami w których jest ono mierzone, następuje przełączenie styków skutkujące wyłączeniem wentylatora i uruchomieniem sygnalizacji alarmowej. 

  • Kontrola stanu filtrów powietrza - przewody ciśnieniowe odłączone są po obu stronach filtra, jeśli spadek ciśnienia na filtrze przekroczy ustalony poziom przełączenie styków powoduje uruchomienie sygnalizacji alarmowej.

Światłomierz, Luksomierz - urządzenie stosowane w fotografii mierzące natężenie światła (padającego lub odbitego), umożliwiając dobranie prawidłowych parametrów ekspozycji naświetlenia materiału światłoczułego.

Anemometr – przyrząd służący do mierzenia prędkości ruchu gazów i cieczy, a zwłaszcza wiatru. Niektóre anemometry wskazują również kierunek ruchu. Anemometr, które rejestruje graficznie prędkość lub kierunek wiatru nazywa się anemografem. Obecnie anemografy są coraz częściej wypierane przez komputerowy zapis danych.

TH - seria czujników stosowanych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, wszędzie tam gdzie wymagane są warunki sterylne w procesie technologicznym.

 
 Copyright © 2008 Termo Precyzja. Adres: 50-075 Wrocław, ul. Krupnicza 7, tel./fax: 71 342-69-48 Powered by: SocialEngine CMS